Tietosuojaseloste

21.5.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

MILOPET-SHOP

Milomatic Oy

Kivirannantie 89, 32700 Huittinen

mailto: sales@milomatic.info

https://milopet.fi/fi

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero,

postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.

Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot,

kuten tilauksen tuotesisälto, maksutapa ja toimitustapa.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilotietoja käytetään:

•Asiakassuhteen hoitamiseen

•Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

•Tilastollisiin tarkoituksiin

•Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen

asettamat vaatimukset.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen

velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme

toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Milomatic Oy,n asiakasrekisteriin on

talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on

lähtökohtaisesti maksutonta.

 

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Jos asiakas on rekisteröitynyt käyttäjä, hän voi päivittää omia perustietojaan tilihallinnan kautta. Siltä

osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon

virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä

rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän

tietosuojaselosteen Yhteydenotto -kohdan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä

esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa wannabe.fi,n vastausta tietojensa oikaisemista

tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn

antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot

itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei

ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus

peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Milomatic Oy,lle tämän tietosuojaselosteen

Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.

 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen

liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä email: sales@milomatic.info tai postitse

osoitteeseen: Milomatic Oy, Kivirannantie 89, 32700 Huittinen. Milomatic Oy voi tarvittaessa pyytää

rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen

vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

MILOPET-SHOP

Milomatic Oy

Noutovarasto:

Kivirannantie 89, 32700 Huittinen

Sovi nouto etukäteen!

Puhelintiedustelut: 040 717 8951 & 040 5680 362

Sähköpostitiedustelut: sales@milomatic.info