PETSTRO SUMMER TOUR 2023:

Helsinki KV, 13. – 14.2023, DONE!

Virolahti (Hamina) KV, 27. -28.5.2023, DONE!

Lappeenranta RN & KR, 10. – 11.6.2023, DONE!

Pöytyä KR, 17. – 18.6. 2023, DONE!

Jyväskylä KR & KV, 24. – 25. 6. 2023, DONE!

Oulu KV & Nord, 8. – 9. 7. 2023, DONE!

Tornio Nord, 15. – 16. 7. 2023, DONE!

Kalajoki KR & KV, 22. – 23. 7. 2023, DONE!

Pori KV, 29. – 30.7.2023, DONE!

Kuopio KR & KV, 5. – 6. 8. 2023, DONE!

Valkeakoski KR, 12. – 13. 8. 2023, DONE!

Joensuu KR, KV, KR, 18. -20.8.2023, DONE!

Heinola KR, 27. 8.2023, DONE!

Riihimäki Nord & KV, 2. – 3. 9. 2023, DONE!

Porvoo KR, 9. – 10. 9. 2023, DONE!

Vihti KR Let’s Go, 16. – 17.9.2023, DONE!